ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CLEVIR SOFTWARE SOLUTIONS B.V.
TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM CLEVIR SOLUTIONS OF CLEVIR
STATUTAIR GEVESTIGD TE S-HERTOGENBOSCH

 

ARTIKEL 1     Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis:

“Apparatuur”: de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (af)geleverde c.q. te leveren apparatuur (onder meer desktop, scherm, laptop, printer, server en andere hardware) voor informatieverwerking of –vastlegging, en de daartoe behorende onderdelen en randapparatuur;

“Basisprogrammatuur”: de door Opdrachtnemer ontwikkelde programmatuur, niet zijnde Maatwerkprogrammatuur.

“Callback”: terugbelverbinding, ‘terugbelverbinden”: verbinding tussen twee computernetwerken dan wel computersystemen (servers c.q. desktops) waarbij de partij die de inkomende telefonie verbinding accepteert direct na authenticatie de verbinding verbreekt en terugbelt naar een vooraf ingesteld nummer. Hiermee komen automatisch de telefoniekosten voor rekening van klant. Hierdoor wordt voorkomen dat willekeurige partijen een verbinding tot stand brengen met netwerk dan wel apparatuur van klanten.

“Correctief Onderhoud”: het in het kader van de Overeenkomst verlenen van eerste, tweede en derde-lijns Support, verhelpen van Storingen binnen de tussen Partijen overeengekomen Service Levels, verrichten van reparaties aan of vervangen van Apparatuur en/of Programmatuur en/of andere apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtgever;

“DAP”: Dossier Afspraken en Procedures betreffende een nadere beschrijving van de Opdracht evenals nadere afspraken op operationeel niveau betreffende de Opdracht;

“Derdelijns Support”: het onderzoeken van de impact van wijzigingen aan, het testen van wijzigingen aan en het plannen en uitvoeren van wijzigingen aan de Apparatuur en/of Programmatuur en/of andere apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtgever, indien en voorzover dit tijdens de Normale Werktijden uitgevoerd kan worden en geen wijzigingen van structurele aard betreffen;

“Detachering”: het in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stellen door Opdrachtnemer van automatiseringspersoneel aan Opdrachtgever gedurende een bepaalde periode en tegen een overeengekomen uurtarief op een overeen te komen plaats.

“Eerstelijns Support”: registreren en beantwoorden van gebruikersvragen met betrekking tot toepassingen van Apparatuur en/of Programmatuur en/of andere apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtgever, het registreren van en het bewaken van de uitvoering van verzoeken tot wijzigingen van Apparatuur en/of Programmatuur en/of andere apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtgever en het registreren van en het bewaken van de behandeling van klachten;

“Escalatie op locatie”: de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever (On Site Support), ingeval een Storing niet door middel van Remote Support kan worden opgelost, binnen de daartoe tussen Partijen overeengekomen Service Levels;

“Functioneel ontwerp”: de gedetailleerde en schriftelijke opstelling van de specificaties van het te ontwikkelen systeem. De specificaties omvatten een beschrijving van de te ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur, aan welke vereisten de Maatwerkprogrammatuur dient te voldoen en op welke wijze de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur dient te geschieden;

“Informatiedragers”: alle formulieren, ponskaarten en banden, magnetische banden en schijven, zoals tapes, CDroms en DVD’s, en alle overige middelen waarop gegevens, Materialen en/of Programmatuur zijn of kunnen worden vastgelegd;

“Incident”: een onderbreking als gevolg van een Storing;

“Maatwerkprogrammatuur”: de door Opdrachtnemer op bestelling van Opdrachtgever en volgens diens instructies en specificaties geheel of gedeeltelijk ontwikkelde en vervaardigde programmatuur;

“Major Release(s)”: Nieuwe versies van het operating system en/of applicaties die door de leverancier daarvan zijn uitgebracht, welke geen revisie of bugfix zijn maar een substantiële wijziging zoals een nieuwe interface, uitgebreidere functionaliteit of een wijziging in de compatibiliteit. Normaliter zijn Major releases genummerd als X.o waarbij X een geheel getal representeert dan wel een jaartal dan wel een afwijkende productnaam. Bijvoorbeeld Windows XP is een major release met nieuwe functionaliteit ten opzichte van de voorganger Windows ME. Windows Xp SP2 is de 2e servicepack release van XP.

“Materialen”: alle modellen, tekeningen, schema’s, data, (elektronische) databestanden, documentatie, werkinstructies, papieren, voorbeelden, adviezen, ideeën, brochures, catalogi, geschriften en afleidingen daarvan, die in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking zijn/worden gesteld;

“Meerwerk”: alle werkzaamheden buiten de Opdracht;

“Minor Release(s)”: updates op het operating system en/of applicaties die door de leverancier daarvan is uitgebracht, zoals een servicepack of updates welke middels een decimaal van het versienummer onderscheiden zijn;

“Normale Werktijden”: de dagen maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur, uitgezonderd officieel erkende feestdagen en dagen die bij aanvang van een kalenderjaar door Opdrachtgever zijn vastgesteld als verplichte vrije dagen;

“On Site Support”: de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever;

“Opdrachtbevestiging”: de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van (de inhoud van) de Opdracht;

“Opdrachtgever”: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in het kader van een beroep of bedrijf die mondeling of schriftelijk met Opdrachtnemer een verbintenis is aangegaan, dan wel van Opdrachtnemer een aanbod daartoe heeft ontvangen dan wel aan Opdrachtnemer een aanbod daartoe heeft gedaan, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel, zijnde de wederpartij;

“Opdrachtnemer”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clevir Software Solutions B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (5222 AS) ‘s-Hertogenbosch aan Rietvelden 72, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer  van Koophandel en Fabrieken onder nummer 55450121en rechtspersonen die kunnen worden aangemerkt als dochtermaatschappij van Clevir Software Solutions B.V. of één of meer van diens dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

“Opdracht”: de tussen Partijen overeengekomen opdracht zoals vermeld in de Overeenkomst, die Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever ten behoeve van deze dient te verrichten, met bijbehorend DAP;

“Overeenkomst”: de tussen Partijen gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende bijlagen;

“Partij”: Opdrachtgever en Opdrachtnemer individueel;

“Partijen”: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;

“Patch Management”: periodieke updates van operating systems of applicaties waarbij door de leverancier daarvan aanbevolen wijzigingen daarin worden aangebracht. Het betreft die aanbevolen wijzigingen die op het moment van de periodieke update  nog niet in een Minor Release of Major Release zijn ondervangen;

“Periode”: de tussen Partijen overeengekomen duur ten behoeve van rapportages en besprekingen, nader gespecificeerd in de Overeenkomst;

“Preventief Onderhoud”: het in het kader van de Overeenkomst verrichten van overeengekomen modificaties aan Apparatuur en/of Programmatuur en/of andere apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtgever en het aanvullen van verbruiksmaterialen ten behoeve van onderhoudsservice, binnen de tussen Partijen overeengekomen Service Levels;

“Prioriteit & deadline”: de prioriteit die op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens bij het melden van een Incident door Opdrachtnemer daaraan wordt toegekend. Aan deze prioriteit wordt een deadline gekoppeld waarbinnen het Incident door Opdrachtnemer dient te zijn opgelost;

“Programmatuur”: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (af)geleverde c.q. te leveren Standaardprogrammatuur, Basisprogrammatuur en Maatwerkprogrammatuur;

“Remote Support”: de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden op afstand door middel van een telefonische- of internetverbinding;

“Reparatietijd”: de tijd die gedurende de Serviceperiode verstrijkt vanaf het moment dat een Incident wordt gemeld bij Opdrachtnemer tot het moment dat de Storing door Opdrachtnemer is opgelost;

“Responsetijd”: de tijd tussen de melding van een Incident (per e-mail of telefoon) door Opdrachtgever en de bevestiging daarvan door Opdrachtnemer;

“Service Levels”: de tussen Partijen overeengekomen prestaties terzake (een deel van) de Opdracht, opgenomen in de Overeenkomst;

“Serviceperiode”: de tussen Partijen overeengekomen periode waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden voor de oplossing van een (urgent) Incident uitvoert. Dit is de periode van Normale Werktijden, tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen;

“Standaardprogrammatuur”: door Opdrachtnemer (af)geleverde programmatuur, welke niet door Opdrachtnemer zelf is ontwikkeld, doch van derden is betrokken;

“Storing”: een defect aan (een deel van) de Apparatuur en/of Programmatuur en/of andere apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtgever of een verstoring van de correcte werking daarvan;

“Support”: On Site Support en Remote Support;

“Tweedelijns Support”: onderzoeken van de oorzaken van Storingen en/of Incidenten, de samenhang van Storingen en/of Incidenten, van zogenaamde ‘workarounds’ en het doen van voorstellen tot wijzigingen van Apparatuur en/of Programmatuur en/of andere apparatuur en of Programmatuur van Opdrachtgever.

ARTIKEL 2     Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op en maken een integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, leveranties, en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer, alle Opdrachten en alle Overeenkomsten en op hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Opdrachtgever.

2.2         Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden waarvan dan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

2.3         Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, leveranties en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer, alle Opdrachten en alle Overeenkomsten en op hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer van de diensten van (niet-)ondergeschikte hulppersonen gebruikmaakt.

2.4         Eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of algemene voorwaarden van een derde welke Opdrachtgever van toepassing wenst te verklaren, zijn niet van toepassing tenzij Opdrachtnemer die algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Opdrachtnemer een mededeling van Opdrachtgever dat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen algemene voorwaarden en/of algemene voorwaarden van een derde van toepassing verklaart, onweersproken laat.

2.5         Personeel van Opdrachtnemer is niet bevoegd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of algemene voorwaarden van een derde welke Opdrachtgever van toepassing wenst te verklaren in te stemmen, tenzij én in zoverre van zulke bevoegdheid uitdrukkelijk blijkt uit de registratie van Opdrachtnemer bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

2.6         Indien de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer eenmaal van toepassing zijn, zijn deze algemene voorwaarden ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, leveranties en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer aan, opdrachten van en overeenkomsten met Opdrachtgever en op hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Opdrachtgever, tenzij dan uitdrukkelijk schriftelijk uitgesloten.

2.7         Indien Opdrachtnemer niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, noch dat Opdrachtnemer het recht verliest in de toekomst al dan niet in soortgelijke gevallen wel strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8         Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen. Van de aanpassing van deze algemene voorwaarden doet Opdrachtnemer mededeling aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na de mededeling daarvan bezwaar maakt tegen de aanpassing van deze algemene voorwaarden, gelden deze aangepaste algemene voorwaarden als door Opdrachtgever aanvaard. Indien Opdrachtgever wel binnen 30 dagen na de mededeling daarvan bezwaar maakt tegen de aanpassingen van deze algemene voorwaarden, gelden de ‘oude’ algemene voorwaarden onverkort.

2.9         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, vernietigd wordt dan wel (in rechte) als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en worden Partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het nietige c.q. vernietigde c.q. onredelijk bezwarende beding naar doel, strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

ARTIKEL 3     Aanbiedingen/Offertes/Prijsopgaven

3.1         Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende de daarin vermelde termijn. Indien daarin een termijn ontbreekt, geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening van de betreffende aanbieding, offerte en/of prijsopgave.

3.2         Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer kunnen binnen de termijn bedoeld in artikel 3.1 door Opdrachtgever schriftelijk worden aanvaard. Indien Opdrachtgever de aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer niet binnen de termijn bedoeld in artikel 3.1aanvaardt, kan Opdrachtnemer de te late aanvaarding toch als tijdig gedaan laten gelden. Na aanvaarding door Opdrachtgever dan wel na mededeling daarvan door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever indien Opdrachtnemer de te late aanvaarding toch als tijdig gedaan laat gelden, zendt Opdrachtnemer een Opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever.

3.3         Indien in een aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer van verkeerde veronderstellingen wordt uitgegaan of kennelijke schrijf- of typefouten zijn gemaakt, kan Opdrachtgever hierop geen beroep doen. Opdrachtnemer zal dan een gecorrigeerde aanbieding, offerte en/of prijsopgave doen op grond van de juiste veronderstellingen.

3.4         Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de inlichtingen die door Opdrachtgever is verstrekt. Naar beste weten verstrekt Opdrachtgever alle voor de aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtgever, de Opdracht en de Overeenkomst essentiële inlichtingen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 4     Aanvang, duur, opschorting en einde van de overeenkomst

4.1         De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer aanvaardt dan wel, indien Opdrachtnemer de te late aanvaarding toch als tijdig gedaan laat gelden, op het moment dat Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever meedeelt.

4.2         Indien de Opdracht bestaat uit het op afroepbasis verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, zoals het op afroepbasis verrichten van Correctief Onderhoud en Preventief Onderhoud terzake Apparatuur en/of Programmatuur en/of apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtgever en/of het verlenen van Support, voor een totaal aantal vooraf vastgestelde uren op jaarbasis (blok met uren), wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode van één jaar dan wel, indien het aantal overeengekomen uren door Opdrachtgever is verbruikt, voor de bepaalde periode tot aan het moment dat het laatste uur is verbruikt, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij het verstrijken van de periode van één jaar vervallen alle nog niet verbruikte uren. Na ommekomst van de bepaalde periode van één jaar dan wel de bepaalde periode tot aan het moment dat het laatste uur is verbruikt, wordt de Overeenkomst verlengd voor de bepaalde tijd van één jaar.

4.3         Indien de Opdracht naar zijn aard, inhoud en strekking niet door volbrenging eindigt doch voorziet in het door Opdrachtnemer periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, zoals het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van Correctief Onderhoud en Preventief Onderhoud terzake Apparatuur en/of Programmatuur en/of apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtgever en/of het verlenen van Support, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode van één jaar, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Na ommekomst van die uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen periode dan wel de bepaalde periode van één jaar, wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd.

4.4         De Overeenkomst kan na verlenging voor onbepaalde tijd als bedoeld in de artikelen 4.2 en 4.3 door iedere Partij na onderling overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien Partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van tenminste 6 maanden in acht te worden genomen. Opdrachtnemer zal wegens opzegging nimmer tot betaling van enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever gehouden zijn. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met handtekening retour.

4.5         Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst zijnerzijds niet nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst en zijn verplichtingen die voortvloeien uit een andere rechtsverhouding met Opdrachtgever op te schorten, onverminderd de aan Opdrachtnemer krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.

4.6         Indien Opdrachtnemer een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst zijnerzijds niet nakomt dan wel zich een gebrek in de uitvoering van de Opdracht voordoet, heeft Opdrachtnemer, na door Opdrachtgever in gebreke te zijn gesteld door middel van een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling het recht binnen een termijn van tenminste 60 dagen alsnog zijn verplichting na te komen dan wel het gebrek te herstellen, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever en zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen of te (laten) ontbinden, de uitvoering van de Overeenkomst daartoe zijnerzijds op te schorten dan wel enige betaling zijnerzijds te verrekenen en/of enige korting toe te passen. Indien Opdrachtnemer na ommekomst van die termijn van tenminste 60 dagen nog toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst dan wel het gebrek blijft voortbestaan, is Opdrachtgever gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst en zijn verplichtingen die voortvloeien uit een andere rechtsverhouding met Opdrachtnemer op te schorten en/of deze te (laten) ontbinden wegens niet-nakoming dan wel dit gebrek.

4.7         Onverminderd de aan Opdrachtnemer krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten, kan Opdrachtnemer de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:

 1. Opdrachtgever dan wel diens onderneming een wezenlijke verplichting jegens Opdrachtnemer, uit welke hoofde ook, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt dan wel Opdrachtnemer gerede twijfel heeft om aan de nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever te twijfelen;
 2. ten aanzien van Opdrachtgever dan wel diens onderneming (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd en/of verleend;
 3. Opdrachtgever dan wel diens onderneming in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. Opdrachtgever dan wel diens onderneming een schuldsanering aangaat met twee of meer van zijn crediteuren;
 5. Opdrachtgever dan wel diens onderneming de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
 6. op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van Opdrachtgever dan wel diens onderneming beslag wordt gelegd;
 7. ingeval Opdrachtgever zijn onderneming aan het verkopen is, ten aanzien van zijn onderneming een besluit tot ontbinding wordt genomen, wordt vereffend of anderszins wordt beëindigd;
 8. ingeval de zeggenschapsverhoudingen binnen Opdrachtgever aanmerkelijk veranderen;
 9. ingeval de veiligheid van werknemers en/of vervoersmiddelen van Opdrachtnemer niet gegarandeerd kan worden in dan wel in de directe nabijheid van het (kantoor)pand van Opdrachtgever alwaar werknemers van Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst moet werken dan wel parkeren. Alle kosten verbonden aan middelen ter bescherming van de (persoonlijke) veiligheid van werknemers en/of vervoersmiddelen van Opdrachtnemer komen voor rekening van Opdrachtgever.

Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever wegens beëindiging van de Overeenkomst. Ingeval van beëindiging van Overeenkomst door Opdrachtnemer worden alle vorderingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.8         Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging als bedoeld in dit artikel al ter uitvoering van de Overeenkomst prestaties heeft ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Prestaties die Opdrachtnemer vóór de ontbinding ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, dienen onverkort door Opdrachtgever te worden betaald. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging als bedoeld in dit artikel al ter uitvoering van de Overeenkomst een recht van gebruik van de Programmatuur heeft ontvangen en Opdrachtgever de betalingsverplichting te dienaangaande niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet-volledig zal nakomen, kan Opdrachtnemer de Overeenkomst gedeeltelijk ontbinden en in ieder geval voor zover het het recht van gebruik van de Programmatuur en de betalingsverplichting te dienaangaande betreft. Onverminderd deze ontbinding is Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd voor het tijdvak gedurende welke Opdrachtgever van het recht van gebruik van de Programmatuur gebruik heeft kunnen maken.

4.9         Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht.

 

ARTIKEL 5     Uitvoering opdracht

5.1         Uitvoering van de Opdracht geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Opdrachtnemer spant zich ervoor in de Opdracht op vakbekwame wijze te verrichten. De Opdracht wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in onderling overleg tussen Partijen, echter de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd wordt bepaald door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever tussentijdse informatie verstrekken terzake de voortgang van de Opdracht.

5.2         Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de Opdracht zoveel mogelijk hetzelfde personeel ter beschikking stellen. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht vervanging van personeel wenst, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarover informeren. Opdrachtgever staat ervoor in dat zijn, bij de Opdracht betrokken personeel voldoet aan de daarvoor noodzakelijke specificaties en kwaliteit.

5.3         Indien Opdrachtnemer dit wenst en hij dit voor de Opdracht van belang acht, is Opdrachtgever en/of zijn personeel verplicht met Opdrachtnemer in deze te overleggen en hem hierbij overigens alle medewerking te verlenen.

5.4         Opdrachtgever is zowel voorafgaand aan als tijdens de Opdracht gehouden tijdig alle documenten en materialen die Opdrachtnemer nodig heeft om de Opdracht naar behoren te verrichten, aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen, alle daartoe nodige inlichtingen over feiten en/of omstandigheden die de Opdracht op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden te verschaffen en medewerking te verlenen, zonder dat hiervoor kosten door Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen onmiddellijk te verstrekken. Opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen aan Opdrachtnemer.

5.5         Opdrachtgever zal voordat met de uitvoering van de Opdracht een aanvang wordt gemaakt, Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu.

5.6         Opdrachtnemer heeft het recht om bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van of zich te laten bijstaan door (niet-)ondergeschikte hulppersonen, zonder Opdrachtgever hiertoe in te lichten en zonder dat Opdrachtgever hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid. Deze (niet-)ondergeschikte hulppersonen zijn bevoegd zich tegenover Opdrachtgever op deze algemene voorwaarden te beroepen, tenzij dan uitdrukkelijk schriftelijk uitgesloten.

5.7         Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal geschieden, kan Opdrachtnemer de werkzaamheden daarvan, die Opdrachtgever tot een volgende fase schriftelijk heeft goedgekeurd, terstond aanvangen. Opdrachtnemer kan dat aanvangen uitstellen, indien Opdrachtgever de vorige fase nog niet heeft goedgekeurd. De volledige betaling met betrekking tot een bepaalde fase door Opdrachtgever is tevens de goedkeuring van die fase.

5.8         Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Opdracht apparatuur, materialen, gegevens en/of informatiedragers, in welke vorm ook, aan Opdrachtnemer ter beschikking zal stellen, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de Opdracht noodzakelijke specificaties. Opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor de apparatuur, materialen, gegevens of informatiedragers, in welke vorm dan ook, van Opdrachtgever en Opdrachtnemer aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

5.9         Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat onvoorziene omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de Opdracht belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij een Partij gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen de in Overeenkomst opgenomen voorwaarden, stelt deze Partij de andere Partij hiervan onmiddellijk in kennis. Partijen zullen hierover met elkaar overleggen. Indien het overleg tot wijzigingen in de Opdracht leidt, dienen deze door Partijen schriftelijk te worden overeengekomen.

5.10      Opdrachtnemer vervaardigt periodiek een rapportage voor Opdrachtgever. Hierin zal ten aanzien van alle Incidenten zijn opgenomen het tijdstip van melding, de Responsetijd, de Reparatietijd en de wijze van oplossing. Deze rapportage zal samen met Opdrachtgever worden besproken in een overleg volgend op het rapportagemoment. Opdrachtgever zal schriftelijke goedkeuring dienen te verlenen aan de rapportage. Indien Opdrachtgever zijn goedkeuring aan de rapportage onthoudt, zal hij dit schriftelijk onder opgave van redenen binnen 1 maand na ontvangst van de rapportage aan Opdrachtnemer melden.

5.11      Indien de Opdracht geheel of gedeeltelijk bestaat uit de verwerking van gegevens, rusten de verantwoordelijkheden op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vergelijkbare wetgeving en de wettelijke bewaartermijn op de Opdrachtgever.

5.12      De Opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd tijdens de Normale Werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5.13      Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Opdracht aan Opdrachtnemer bekend waren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partijen daarover zo spoedig mogelijk in overleg treden. Aan overschrijding van een termijn kan Opdrachtgever geen recht en/of aanspraak ontlenen. Noch geeft overschrijding van een termijn Opdrachtgever een recht op opschorting, korting dan wel verrekening. Overschrijding van een termijn doet Opdrachtnemer niet in verzuim zijn. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden ingeval Opdrachtnemer een termijn van tenminste 60 dagen overschrijdt indien en voor zover Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk een redelijke termijn heeft gegeven waarbinnen Opdrachtnemer alsnog kan nakomen, tenzij deze overschrijding een gevolg is van niet aan Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen toerekenbare omstandigheden, zoals onder meer beschreven in artikel 23 hierna.

5.14      Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de bijbehorende DAP prevaleert het bepaalde in de DAP.

5.15      Opdrachtnemer kan nimmer gehouden worden een Opdracht te verrichten welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

5.16      Indien een Storing niet binnen de overeengekomen Reparatietijd door Opdrachtnemer is opgelost of dreigt te worden opgelost, kan Opdrachtgever Opdrachtnemer verplichten, voorzover de afhandeling van de Storing onder de omschrijving valt van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, voor rekening van Opdrachtnemer externe deskundigheid in te schakelen teneinde de Storing zo spoedig mogelijk te verhelpen indien Opdrachtgever Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van het feit dat de Storing niet binnen de overeengekomen Reparatietijd door Opdrachtnemer is opgelost of dreigt te worden opgelost.

 

ARTIKEL 6     Annulering, wijziging en meerwerk

6.1         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de Opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan gehouden te zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding en/of zonder dat Opdrachtgever hierdoor het recht heeft de Opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden.

6.2         Opdrachtnemer is slechts gehouden aan een annulering of wijziging van de Opdracht indien deze schriftelijk aan hem is bevestigd en door hem is aanvaard. In geval van annulering heeft Opdrachtnemer het recht om de tot aan dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen en een winstdervingvergoeding ter grootte van 20% van het totaal op dat moment gefactureerde bedrag, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

6.3         Opdrachtgever aanvaardt dat, indien Partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.4         Indien sprake is van een Opdracht zoals bepaald in artikel 4.2 (blok met uren), is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de omvang of inhoud van de in het kader van de Opdracht te verrichten werkzaamheden. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van Opdrachtgever. In zodanig geval kan Opdrachtgever de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.

6.5         Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van de Opdracht, zal Opdrachtnemer proberen daaraan gevolg te geven, indien zulks binnen zijn mogelijkheden ligt. Opdrachtnemer kan nimmer worden verplicht daaraan gevolg te geven. Een wijziging dient door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden verzocht.

6.6         Indien Opdrachtnemer schriftelijk heeft gemeld dat er sprake is van Meerwerk wordt Opdrachtgever geacht met dit Meerwerk akkoord te gaan tenzij Opdrachtgever binnen 5 dagen na deze melding schriftelijk en bewijsbaar bezwaar maakt tegen het Meerwerk. Onder Meerwerk dient tevens te worden verstaan een wijziging van de systeemanalyse nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd c.q. geacht wordt te zijn goedgekeurd en alle daaruit voortvloeiende wijzigingen.

6.7         Het ontstaan van Meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het Meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door Opdrachtnemer Opdrachtgever daartegen protesteert. Onder Meerwerk dienen in ieder geval te worden begrepen wijzigingen van de (systeem)-specificaties in het Functioneel ontwerp nadat deze door Opdrachtgever zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in het Functioneel ontwerp.

 

ARTIKEL 7     Industriële/intellectuele eigendomsrechten

7.1         Alle industriële/intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer (af)geleverde Basisprogrammatuur en Maatwerkprogrammatuur, en indien en voorzover dat mogelijk is, op de Apparatuur, Materialen en Informatiedragers, blijven eigendom van Opdrachtnemer, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Alle industriële/intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer (af)geleverde Standaardprogrammatuur blijven te allen tijde eigendom van de derdeontwikkelaar daarvan.

7.2         Indien tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de industri­ële/intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer (af)geleverde Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en/of de Informatiedragers van Opdrachtnemer overgaan op Opdrachtgever, verkrijgt Opdrachtgever deze industri­ële/intellectuele eigendomsrechten eerst op het moment dat ter zake de Opdracht volledige betaling aan Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden. Ingeval van verschil van mening aangaande deze betaling blijft de eigendom bij Opdrachtnemer. Onverminderd de overgang van de industri­ële/intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer (af)geleverde Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en/of de Informatiedragers op Opdrachtgever, blijft Opdrachtnemer te allen tijde zelf gerechtigd tot gebruik van die Maatwerkprogrammatuur, Materialen en/of Informatiedragers teneinde soortgelijke Maatwerkprogrammatuur, Materialen en/of Informatiedragers voor zichzelf en voor derden te ontwikkelen.

7.3         Industriële/intellectuele eigendomsrechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworven tijdens het verrichten van een Opdracht komen te allen tijde geheel toe aan Opdrachtnemer.

7.4         Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan Programmatuur, Materiaal en Informatiedragers te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, tenzij met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, met uitzondering van het maken van twee veiligheidskopieën louter bestemd voor eigen gebruik. Deze kopieën, welke door Opdrachtgever niet daadwerkelijk worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbare originelen en welke steeds dienen te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als de/het oorspronkelijke Programmatuur, Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en Informatiedragers, dienen bij het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te worden teruggegeven.

7.5         Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan enige aanduiding omtrent industriële/intellectuele eigendomsrechten, daaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merken, handelsnamen, uit de Programmatuur, Apparatuur, Materialen en Informatiedragers te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding daarvan. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid verbeurt Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete van € 100.000,-, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de meerdere schade te vorderen.

7.6         Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan Materiaal uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, tenzij met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

7.7         Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op industriële/intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, welke tegen Opdrachtnemer ingesteld worden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde Basisprogrammatuur en Maatwerkprogrammatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of andere industrieel/intellectueel eigendomsrecht. Opdrachtnemer zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Opdrachtnemer overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Opdrachtnemer de Basisprogrammatuur en Maatwerkprogrammatuur vervangen of zodanig wijzigen als Opdrachtnemer juist acht.

 

ARTIKEL 8     Broncodes

8.1         De op de Programmatuur betrekking hebbende broncodes worden nimmer door Opdrachtnemer in eigendom overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.2         Indien deze broncodes aan Opdrachtgever worden overgedragen behoudt Opdrachtnemer zich het gebruiksrecht ervan voor. Dit gebruiksrecht heeft betrekking op de uitoefening van het door Opdrachtnemer te verrichten onderhoud met betrekking tot de Programmatuur.

 

ARTIKEL 9     Prijs en prijsaanpassing

9.1         Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, andere belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en niet in de Overeenkomst vermelde kosten, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2         Alle overeengekomen prijzen voor Apparatuur zijn bovendien ‘af magazijn’ en kosten van verpakkingen, transport en verzekering. Franco levering geschiedt alleen indien dit door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd. Bij Apparatuur onder de € 160,- worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Voor een zending met een waarde kleiner dan € 160,- en een gewicht kleiner dan 5 kg wordt € 16,- als kosten in rekening gebracht. Voor een zending met een waarde kleiner dan € 160,- en een gewicht groter dan 5 kg wordt € 23,- als kosten in rekening gebracht.

9.3         Indien in de aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, een ‘richtprijs’ is opgenomen, geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting en is het vermelde bedrag voor Opdrachtnemer niet bindend.

9.4         Indien tussen Partijen geen prijs voor de Opdracht is afgesproken, worden de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden berekend tegen een basisuurtarief. De hoogte van dit basisuurtarief wordt Opdrachtgever op diens verzoek meegedeeld. Opdrachtnemer heeft het recht het basisuurtarief te verhogen ingeval van werkzaamheden met een zeer spoedeisend karakter en ingeval van werkzaamheden gelegen buiten de Normale Werktijden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het basisuurtarief tussentijds te verhogen, waarvan dan Opdrachtgever onmiddellijk in kennis wordt gesteld.

9.5         Indien een wijziging c.q. aanvulling van de Opdracht leidt tot Meerwerk en extra leveringen door Opdrachtnemer, zullen die door Opdrachtnemer steeds volgens de dan geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de Opdracht leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Opdrachtnemer behoudt het recht voor om Opdrachtgever de door Opdrachtnemer al gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en Apparatuur, en de gederfde winst, in rekening te brengen.

9.6         Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, en de volbrenging van de Opdracht, een of meer kostprijs bepalende factoren zoals lonen, inkoopprijzen, koersen, betalingen, rechten, lasten en dergelijke aantoonbaar stijgen, of, ingeval sprake is van termijnen, een of meer kostprijs bepalende factoren gedurende die termijnen een stijging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de aan Opdrachtgever in rekening te brengen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander voor zover zulks niet bij wet verboden is, en ongeacht of de stijging voor Opdrachtnemer al dan niet ten tijde van de aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, voorzienbaar was.

9.7         Indien Opdrachtnemer extra werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van door Opdrachtgever aangeleverde gegevens en/of materialen, omdat Opdrachtnemer zelf aanvullende gegevens dient te achterhalen dan wel Opdrachtgever ingrijpende wijzigingen tijdens of na voltooiing van de Opdracht verlangt, een en ander te wijten aan en/of voor risico van Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de kosten hiervan aan Opdrachtgever door te berekenen conform het daarvoor van toepassing zijnde uurtarief.

9.8         Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn gesteld in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Alle betalingen door Opdrachtgever dienen in Euro te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

 

ARTIKEL 10     Betalingen

10.1      Alle betalingen door of namens Opdrachtgever dienen stipt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, verrekening dan wel blokkering daarvan door beslag onder zichzelf dan wel anderszins door Opdrachtgever, te geschieden op de door Opdrachtnemer aangewezen wijze en op de door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

10.2      Indien tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat betalingen door of namens Opdrachtgever  dienen te geschieden bij voltooiing van de (deel)Opdracht, dienen alle betalingen binnen 14 dagen na voltooiing van de (deel)Opdracht, zonder aftrek van enige korting, verrekening dan wel blokkering daarvan door beslag onder zichzelf dan wel anderszins door Opdrachtgever, te geschieden op de door Opdrachtnemer aangewezen wijze en op de door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Indien de voltooiing van de (deel)Opdracht vertraging oploopt en deze vertraging is geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door Opdrachtgever dan wel door omstandigheden die voor zijn risico komen, dient betaling door of namens Opdrachtgever te geschieden als ware de voltooiing niet vertraagd.

10.3      Indien sprake is van een Opdracht als hiervoor bedoeld in artikel 4.2 geschiedt betaling door Opdrachtgever, mede in verband met het gereduceerde tarief, altijd vooraf. Opdrachtnemer vangt eerst met diens werkzaamheden aan nadat de betaling van het bedrag is ontvangen.

10.4      Opdrachtnemer heeft het recht te bedingen dat Opdrachtgever alvorens de Opdracht wordt uitgevoerd aan Opdrachtnemer een voorschot betaalt. De hoogte hiervan wordt bepaald door Opdrachtnemer met inachtneming van de redelijkheid.

10.5      Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Dan is Opdrachtgever per maand aan Opdrachtnemer van rechtswege de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, vermeerderd met twee procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de meerdere schade te vorderen.

10.6      Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer gehouden (nadere) zakelijke zekerheid te verschaffen voor de nakoming van diens verplichtingen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

10.7      Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, en Opdrachtnemer in verband hiermee overgaat tot incasso, is Opdrachtgever naast het dan het openstaande bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden de tarieven welke blijken uit het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, zoals gewijzigd in november 2000, te vermeerderen met omzetbelasting.

10.8      Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer gehouden (nadere) zakelijke zekerheid te verschaffen voor de nakoming van diens (toekomstige) verplichtingen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de verdere uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om zijn (toekomstige) verplichtingen te voldoen.

10.9      Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zulks ongeacht andersluidende vermeldingen van Opdrachtgever.

10.10    Indien Opdrachtnemer uit overwegingen van coulance of op andere gronden op enig moment akkoord gaat met uitstel van betaling, doet Opdrachtnemer dit onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de nieuwe termijn voor betaling bindend is en dat Opdrachtgever na ommekomst daarvan zonder ingebrekestelling in verzuim is wanneer ook die termijn voor betaling niet wordt gehaald.

 

ARTIKEL 11     Basisprogrammatuur

11.1      Alle door Opdrachtnemer (af)geleverde Basisprogrammatuur en Materialen en/of Informatiedragers behorende bij de Basisprogrammatuur blijft eigendom van Opdrachtnemer, een en ander met inachtneming van het navolgende.

 1. Opdrachtgever heeft het recht deze Basisprogrammatuur tegen een vastgestelde vergoeding te gebruiken c.q. te huren;
 2. de (inhoud van deze) Basisprogrammatuur en de daarin of daarbij toegepaste knowhow mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld, worden overgedragen of bekend gemaakt, dan wel anderszins worden vervreemd;
 3. het recht deze Basisprogrammatuur te gebruiken c.q. te huren is niet exclusief;
 4. de gebruiks- c.q. huurovereenkomst eindigt en Opdrachtgever dient alle exemplaren van de in zijn bezit zijnde Basisprogrammatuur, Materialen en Informatiedragers behorende bij de Basisprogrammatuur onmiddellijk aan Opdrachtnemer te retourneren en de Basisprogrammatuur van de informatiedragers van Opdrachtgever (bijvoorbeeld harddisk, diskette, tape, CD-Rom etc.) te verwijderen, indien en zodra Opdrachtgever de vastgestelde vergoeding als bedoeld in dit artikel niet betaalt, de Basisprogrammatuur niet meer gebruikt dan wel de computerapparatuur c.q. vervangende apparatuur waarvoor de onderhavige Basisprogrammatuur was bedoeld buiten gebruik wordt gesteld of wordt vervreemd. Eenzelfde bepaling is van toepassing ingeval Opdrachtgever een systeem, waarop zich dergelijke Basisprogrammatuur bevindt, vervreemdt;
 5. Opdrachtgever treft ten opzichte van zijn personeel dusdanige maatregelen dat voorkomen wordt dat derden bekend raken met de onderhavige Basisprogrammatuur, Materiaal en/of Informatiedragers behorende bij de Basisprogrammatuur en/of de daarbij gebruikte knowhow;
 6. Opdrachtgever is in geval van overtreding van één of meer van de bepalingen van dit artikel per overtreding een zonder ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van € 50.000,- verschuldigd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de meerdere schade te vorderen.

11.2      Het recht van Opdrachtgever de Basisprogrammatuur te gebruiken c.q. te huren is beperkt tot de onderneming van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12     Maatwerkprogrammatuur

12.1      De Opdrachtnemer maakt, op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, door middel van een systeemanalyse een Functioneel ontwerp. Het uiteindelijk te verwachten resultaat van de te ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur wordt hiermede zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt.

12.2      Het Functioneel ontwerp wordt door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegestuurd. Indien Opdrachtnemer binnen 14 dagen na het verzenden van het Functioneel ontwerp van Opdrachtgever geen reactie heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht met de inhoud van het Functioneel ontwerp akkoord te gaan. De Maatwerkprogrammatuur wordt op basis van het aldus vastgestelde Functioneel ontwerp door Opdrachtnemer ontworpen.

12.3      Indien de ontworpen Maatwerkprogrammatuur naar de mening van Opdrachtnemer gereed is voor gebruik zal het gehele systeem door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever op deugdelijkheid getest worden. De gegevens die naar de mening van Opdrachtnemer noodzakelijk zijn om deze systeemtest te kunnen verrichten dienen door Opdrachtgever tijdig ter beschikking te worden gesteld. Indien Opdrachtgever 14 dagen na het verzoek van Opdrachtnemer om deze gegevens te verschaffen deze gegevens niet heeft verstrekt is Opdrachtnemer gerechtigd om de systeemtest te verrichten op basis van de zijn ter beschikking staande gegevens.

12.4      Indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na het verzenden van de uitkomst van deze systeemtest niet schriftelijk heeft gereclameerd wordt Opdrachtgever geacht met de uitkomst van deze systeemtest en derhalve met de (af)geleverde Maatwerkprogrammatuur akkoord te gaan. Het door Opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen in door Opdrachtnemer (af)geleverde Maatwerkprogrammatuur wordt eveneens als een goedkeuring en acceptatie van de desbetreffende Maatwerkprogrammatuur beschouwd. Eenzelfde bepaling is van toepassing indien door Opdrachtnemer (of een aan zijn gelieerde onderneming) aan Opdrachtgever (gedeelten van) broncodes ter beschikking worden gesteld.

12.5      Opdrachtgever heeft de plicht om alle door Opdrachtnemer verzonden rapportages, analyses, testgegevens of resultaten, etc. nauwkeurig te bestuderen en kan na het verstrijken van een periode van 14 dagen zonder dat er sprake is van schriftelijke en bewijsbare reclame Opdrachtnemer op geen enkele wijze verwijten dat hij op onjuiste wijze heeft gepresteerd. Telkenmale na het verstrijken van 14 dagen nadat een levering, deellevering of een terbeschikkingstelling heeft plaatsgevonden wordt Opdrachtnemer door Opdrachtgever voor de tot op dat moment verrichte prestaties gedechargeerd en staat verschuldigdheid van de betaling voor de tot op dat moment verrichte prestaties vast.

12.6      De op de Maatwerkprogrammatuur betrekking hebbende broncodes en de op de Maatwerkprogrammatuur rustende industriële/intellectuele eigendomsrechten worden nimmer aan Opdrachtgever in eigendom overgedragen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien daarvan sprake is, blijft Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de broncodes te blijven gebruiken, zulks naar eigen goeddunken. Meer algemeen is Opdrachtnemer gerechtigd om naar eigen goeddunken gebruik te blijven maken (bijvoorbeeld ten behoeve van derden) van deze Maatwerkprogrammatuur en van de hierin casu quo hierbij ontwikkelde of opgedane ideeën met betrekking tot methodieken en technieken.

12.7      Geringe aanpassingen aan de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (af)geleverde Basisprogrammatuur, zoals het maken van grafieken, worden niet geacht Maatwerkprogrammatuur te zijn. Het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden is daarop van toepassing.

 

ARTIKEL 13     (Installatie) apparatuur en/of programmatuur

13.1      Indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, zal Opdrachtnemer de Apparatuur en/of Programmatuur en/of de onderdelen daarvan op de door Opdrachtgever aangewezen plaats installeren en/of laten installeren.

13.2      Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vóór aflevering van de Apparatuur en/of Programmatuur informeren over het tijdstip waarop de Apparatuur en/of Programmatuur aan Opdrachtgever zal worden afgeleverd.

13.3      In alle gevallen zal Opdrachtgever, vóór aflevering van de Apparatuur en/of Programmatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling, telecommunicatiefaciliteiten en dergelijke, hiervoor ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de installatieplaats in overeenstemming wordt gebracht met alle wettelijke vereisten en alle eventuele in aansluiting daarop daaraan door Opdrachtnemer te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroomtoevoer en andere omgevingsvereisten.

13.4      De Apparatuur wordt geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie door Opdrachtnemer of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien Opdrachtgever de Apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

13.5      Een overeenkomst van (ver)koop van Apparatuur houdt niet in het verrichten van Correctief Onderhoud en/of Preventief Onderhoud en/of het verrichten van Support van de betreffende Apparatuur. Indien Opdrachtgever deze werkzaamheden door Opdrachtnemer wil laten verrichten, dient terzake een aanvullende Opdracht te worden overeengekomen, waarin in ieder geval de onder het verrichten van Correctief Onderhoud en Preventief Onderhoud en/of het verrichten van Support vallende werkzaamheden en de daarvoor door Opdrachtgever te berekenen prijs worden vermeld.

13.6      Opdrachtnemer is gerechtigd de Apparatuur in gedeelten te leveren en deze deelleveringen afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.

13.7      Opdrachtgever is gehouden de (af)geleverde Apparatuur op het moment van aflevering te (doen) onderzoeken, waarbij Opdrachtgever onderzoekt of de kwaliteit en de kwantiteit van de (af)geleverde Apparatuur overeenstemt met wat tussen Partijen is overeengekomen.

13.8      Opdrachtgever dient alle zichtbare gebreken aan, beschadigingen en afwijkingen van de (af)geleverde Apparatuur onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden onder opgave van de aard en de omvang van het gebrek, de beschadiging c.q. de afwijking, bij gebreke waarvan de (af)geleverde Apparatuur geacht wordt deugdelijk te zijn afgeleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard. De zichtbare gebreken aan, beschadigingen en afwijkingen van de (af)geleverde Apparatuur als bedoeld in dit artikel hebben niet te gelden als Storing. Opdrachtnemer zal ingeval Opdrachtnemer het gemelde gebrek, de beschadiging c.q. de afwijking constateert en deze onder de garantie van artikel 18 valt, het gemelde gebrek aan, de beschadiging c.q. de afwijking van de (af)geleverde Apparatuur binnen een redelijke termijn herstellen. Het melden van een gebrek, beschadiging c.q. afwijking ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 14     Detachering

14.1      Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het betreffende personeel voldoende gekwalificeerd is voor de te verrichten werkzaamheden.

14.2      Ingeval van dringende werkzaamheden elders heeft Opdrachtnemer het recht het ter beschikking gestelde personeel tijdelijk terug te roepen en elders te werk te stellen, tenzij als gevolg daarvan de belangen van Opdrachtgever ernstig worden geschaad.

14.3      Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer en zijn personeel toegang tot alle ruimtes en alle apparatuur die Opdrachtnemer nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Opdracht.

 

ARTIKEL 15     Conversie

15.1      De conversie omvat de omzetting van de conversie-eenheid in een vorm, waarin deze op de door Opdrachtnemer (af)geleverde computerfiguratie voor verwerking geschikt zijn. Daarbij kan Opdrachtnemer, indien nodig, de interne programma-afloop en de gegevensvastlegging van de programma’s veranderen. De conversie omvat geen veranderingen of uitbreidingen van de programma’s, die invloed hebben op de functie of de logica. Deze veranderingen en uitbreidingen behoeven een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

15.2      Op verzoek deelt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de voor de conversie noodzakelijke bijzonderheden mede van de te vervangen computerconfiguratie waarop de conversie-eenheid werd gebruikt.

15.3      Het is Opdrachtgever bekend dat niet alle Programmatuur te converteren is. Indien blijkt dat bepaalde Programmatuur en/of data niet te converteren is, zal Opdrachtnemer dit onmiddellijk aan Opdrachtgever melden. Het hiervoor bepaalde geeft Opdrachtgever niet het recht de (deel)Opdracht te annuleren of te ontbinden en laat de Opdracht, voor wat de wel te converteren Programmatuur en/of data betreft, ongewijzigd. Opdrachtnemer is bereid tegen uurtarief een proefconversie te verrichten, zodat nader inzicht kan worden verschaft in conversiemogelijkheden.

 

ARTIKEL 16     (Op)/(af)levering en acceptatie

16.1      De aflevering geschiedt aan het adres van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer mag het door zijn door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem een nieuw adres is meegedeeld.

16.2      Tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de Apparatuur en/of de Programmatuur het door Opdrachtgever opgegeven adres bereiken. Indien Opdrachtgever zelf voor het transport van de Apparatuur en/of de Programmatuur zorgdraagt, doet hij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten en zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Opdrachtnemer van de Apparatuur en/of de Programmatuur. De Programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na de aflevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, wordt de Programmatuur geacht te zijn aanvaard na de acceptatie door Opdrachtgever, of 14 dagen na aflevering, indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd in overeenstemming met het hieronder bepaalde, of na het herstel van de gemelde gebreken. Indien bij het verrichten van de acceptatietest blijkt dat de Programmatuur gebreken vertoont waardoor deze niet aan het Functioneel ontwerp voldoet, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Opdrachtnemer zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de Programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld.

16.3      In afwijking van het hiervoor bepaalde zal Opdrachtnemer de te ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur conform het Functioneel ontwerp aan Opdrachtgever opleveren. De oplevering is voltooid nadat de Maatwerkprogrammatuur ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de Maatwerkprogrammatuur bij Opdrachtgever. De Maatwerkprogrammatuur wordt door Opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd indien deze in essentie conform het Functioneel ontwerp functioneert.

16.4      Vanaf het moment van aflevering zijn de Apparatuur en/of de Programmatuur geheel voor risico van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 17     Eigendom(svoorbehoud)

17.1      Tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, Materialen en Informatiedragers eigendom van Opdrachtnemer.

17.2      Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (af)geleverde Apparatuur, Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en Informatiedragers behorende bij de Maatwerkprogrammatuur blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de koopprijs die Opdrachtnemer daarvoor verschuldigd is, en de bedragen bedoeld in artikel 10.4 en 10.6, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

17.3      Zolang de eigendom van de (af)geleverde Apparatuur, Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en Informatiedragers behorende bij de Maatwerkprogrammatuur niet op Opdrachtgever is overgegaan, is het deze niet toegestaan deze in eigendom over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden, te verhuren of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook.

17.4      Ingeval derden beslag (dreigen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde Apparatuur, Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en/of Informatiedragers behorende bij de Maatwerkprogrammatuur, rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan wel er sprake is van (dreiging) van aanvraag van surséance van betaling, faillissement of schuldsanering van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

17.5      De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde Apparatuur, Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en Informatiedragers behorende bij de Maatwerkprogrammatuur met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Opdrachtnemer te bewaren.

17.6      Indien Opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer tekortschiet of Opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten en in gevallen als bedoeld in artikel 4.7, is Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde Apparatuur, Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en Informatiedragers behorende bij de Maatwerkprogrammatuur terug te nemen. Hierbij verleent Opdrachtgever Opdrachtnemer al nu een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om de betreffende Apparatuur, Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en Informatiedragers in bezit te nemen en daartoe de ruimten waarin de betreffende Apparatuur, Maatwerkprogrammatuur, Materiaal en Informatiedragers zich bevinden en die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

 

ARTIKEL 18     Garantie

18.1      Opdrachtnemer garandeert, in redelijkheid, de goede werking van de aan Opdrachtgever (af)geleverde Apparatuur en Programmatuur gedurende een periode van 3 maanden na oplevering daarvan. Deze garantie houdt in dat significante afwijkingen van de in de Overeenkomst opgenomen specificaties, die redelijkerwijs niet konden worden ontdekt door Opdrachtgever in de periode voorafgaande aan de oplevering daarvan, door Opdrachtnemer gratis worden hersteld. Deze garantie houdt voorts in dat indien Maatwerkprogrammatuur niet voldoet aan het Functioneel ontwerp, Opdrachtnemer naar beste vermogen eventuele gebreken daarin binnen die periode van 3 maanden zal herstellen. Uitsluitend indien de Maatwerkprogrammatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld dan wel ten aanzien van de Maatwerkprogrammatuur het verrichten van Correctief Onderhoud en/of Preventief Onderhoud en/of het verrichten van Support is overeengekomen, zal herstel van Storingen, binnen de overeengekomen Service Levels, gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van Opdrachtgever of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het verrichten van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.

18.2      Opdrachtnemer garandeert niet dat de Programmatuur zonder Storingen of gebreken zal werken, noch dat alle Storingen zullen worden opgelost dan wel gebreken zullen worden verbeterd.

18.3      Indien sprake is van een Opdracht als vermeld in artikel 4.2 geldt in afwijking van het hiervoor in artikel 18.1 bepaalde dat Opdrachtgever de resultaten van de werkzaamheden onmiddellijk daarna zal controleren om bij eventuele gebreken de gevolgen daarvan te beperken. Indien dan sprake is van gebreken in de resultaten van de verwerking, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden herhalen om naar beste vermogen de gebreken te herstellen, mits zodanige gebreken Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de resultaten schriftelijk zijn meegedeeld. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de gebreken het gevolg zijn van fouten van Opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens, in welk geval Opdrachtnemer de extra kosten in rekening kan brengen.

18.4      Indien de (af)geleverde Apparatuur en Programmatuur van derden is betrokken wordt deze uitsluitend gegarandeerd in overeenstemming met de door de desbetreffende derde aan Opdrachtnemer verleende en nagekomen garantie. Deze garantie strekt nimmer verder dan tot de verplichtingen tot welke de derde jegens Opdrachtnemer terzake deze leveranties is gehouden. De derde blijft te allen tijde aansprakelijk voor de samenstelling van de Apparatuur en eventuele materiaal- en/of fabricagefouten in de apparatuur. Klachten over de samenstelling zullen aan de desbetreffende derde worden doorgeleid. De garantie heeft in ieder geval geen betrekking op tapes, diskettes, CD-Roms en muizen.

18.5      De garanties gelden niet indien er sprake is van:

–   onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de zaken in afwijking van de instructies door of via Opdrachtnemer verstrekt;

–   veranderingen, reparatie of uitbreiding van de zaken door of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer;

–   oorzaken die niet in de zaken zijn gelegen doch samenhangen met specifieke omstandigheden zoals kwaliteit van het elektrisch net, vochtigheid, stof en temperatuur;

–   een omstandigheid, welke buiten de risicosfeer van Opdrachtnemer ligt, waardoor Opdrachtnemer te dezer zake geen gebruik kan maken van de garantiebepalingen, zoals deze hem door diens leverancier zijn verstrekt;

–   apparatuur van Opdrachtgever zelf, welke gekoppeld wordt aan door Opdrachtnemer (af)geleverde Apparatuur.

18.6      Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is Opdrachtnemer als gevolg hiervan eveneens ontheven van zijn garantieverplichtingen.

 

 

ARTIKEL 19     Personeel: non wervingsbeding

19.1      Opdrachtgever verbindt zich tijdens de Opdracht en tijdens een periode van 12 maanden nadat Opdrachtnemer de laatste factuur aan Opdrachtgever heeft verzonden geen werknemers en/of (niet-)ondergeschikte hulppersonen in dienst te nemen of op enigerlei wijze van hun diensten gebruik te maken, die tijdens voornoemde periode in dienst van of ten behoeve van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever werkzaam waren, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete van € 50.000,- per overtreding te vermeerderen met een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete van € 5.000,- per dag dat de overtreding (voort)duurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de meerdere schade te vorderen.

 

ARTIKEL 20     Recht van reclame

20.1      Opdrachtnemer is, ingeval betaling van de Opdracht door Opdrachtgever uitblijft en Opdrachtnemer in verband daarmee bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden, gerechtigd de aan Opdrachtgever (af)geleverde Apparatuur, Programmatuur, Materiaal en Informatiedragers door een tot Opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen, aan welke vordering Opdrachtgever gehouden is gehoor te geven. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 21     Schuldeiserverzuim

21.1      Indien Opdrachtgever niet vóór het verstrijken van de leveringstermijn de Apparatuur en/of de Programmatuur afneemt en/of Opdrachtgever de Apparatuur en/of de Programmatuur weigert, kan Opdrachtnemer de Apparatuur, Programmatuur, Materiaal en/of Informatiedragers voor rekening van Opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan Opdrachtgever zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden, onder gelijktijdige betaling van de kosten van bewaring. Van deze inbewaringstelling zal Opdrachtnemer, onder inzending van de factuur ter zake de aflevering, Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

21.2      Alle door Opdrachtnemer ter zake het in bewaring stellen van de Apparatuur, Programmatuur, Materiaal en/of Informatiedragers gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

21.3      Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking niet verleent, na daartoe door Opdrachtnemer in gebreke te zijn gesteld, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring en is Opdrachtgever gehouden de schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt te vergoeden aan Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 22     Aansprakelijkheid

22.1      Buiten het bepaalde in dit artikel 22 rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.

22.2      De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade welke veroorzaakt is door dan wel rechtstreeks verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht tot maximaal 50% van het netto factuurbedrag (ex BTW) per Opdracht dan wel tot het door de ter zake door Opdrachtnemer afgesloten verzekering gedekte bedrag, tenzij ingeval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Opdrachtnemer in de periode van drie maanden voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer. De in dit artikel 22.2 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door Opdrachtgever bedongen en door Opdrachtnemer verleende crediteringen.

22.3      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de Opdracht van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden mits Opdrachtgever de Overeenkomst niet heeft ontbonden, (i) de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade als in dit artikel bedoeld en (iii) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als in dit artikel bedoeld.

22.4      Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en kosten welke op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, tenzij en voorzover deze schade in het desbetreffende geval op grond van de door Opdrachtnemer aangegane aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt en uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van Opdrachtnemer dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die aansprakelijkheidsverzekering(en) is.

22.5      Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de onmiddellijke schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van:

–   het gebruik en een onjuiste en ondeskundige toepassing in de organisatie van Opdrachtgever van de Apparatuur en/of Programmatuur en voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens;

–   het handelen of nalaten van Opdrachtgever zelf en/of uitvoerders, leveranciers of derden waarvan Opdrachtgever gebruik maakt bij de uitvoering van de Opdracht;

–   fouten c.q. bugs in door derden (af)geleverde programmatuur;

–   het door Opdrachtgever verstrekken onjuiste of onvolledige gegevens en/of materialen;

–   overschrijding van de datum, waarop de Opdracht dient te zijn uitgevoerd;

–   gebreken en/of enige schade aan documenten, materialen of andere zaken van Opdrachtgever, die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft. De Opdrachtgever is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden;

–   beschadiging, verlies of tenietgaan van documenten, materialen of zaken (van derden) tijdens transport of verzending per post of anderszins, tenzij zulks onder de dekking van een door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering valt, of een te late ontvangst.

22.6      Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht en/of een met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer ook na het verstrijken van de daarbij, op verval van recht, gestelde redelijke termijn van tenminste 60 dagen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient, op verval van recht, een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen daarop adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan doch uiterlijk binnen twee weken na het (redelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade schriftelijk aan Opdrachtnemer meldt.

22.7      De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door Opdrachtnemer gegeven garanties is te allen tijde beperkt tot het kosteloos opsporen en herstellen van gebreken ontstaan door onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, mits zodanige gebreken binnen twee weken na aflevering/oplevering schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis is gebracht. Elke aansprakelijkheid voor schade die door zodanige gebreken is veroorzaakt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Opdrachtnemer verplichtingen uit hoofde van een door Opdrachtnemer gegeven garantie niet nakomt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de extra kosten die Opdrachtgever moet maken doordat een andere partij de werkzaamheden om de gebreken op te sporen en te herstellen, moet verrichten. De verplichting van Opdrachtnemer tot het opsporen en herstellen van zodanige gebreken brengt niet met zich mee dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan opschorten.

22.8      De door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden betrekking hebbende op Basisprogrammatuur en/of Maatwerkprogrammatuur zijn te kwalificeren als inspanningsverbintenissen. Opdrachtnemer is, mede uit dien hoofde, op geen enkele wijze jegens Opdrachtgever aansprakelijk, indien en voorzover het uiteindelijke resultaat van de prestaties van Opdrachtnemer niet aan zijn verwachtingen voldoet, tenzij zulks naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid anders is.

22.9      Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Opdrachtnemer (af)geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen;

–   aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Opdrachtnemer die ter beschikking van Opdrachtgever zijn gesteld en onder diens toezicht of op diens aanwijzingen werken;

–   aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

–   aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Opdrachtnemer (af)geleverde producten of diensten die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, Programmatuur of diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld;

–   aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van het gebruik dat van het door Opdrachtnemer (op)(af)geleverde wordt gemaakt of voor de verwerking van gegevens, waaronder persoonsgegevens, op verzoek van Opdrachtgever;

–   aanspraken van derden, de belastingdienst, bedrijfsverenigingen en uitvoeringsinstellingen daaronder begrepen, op grond van inlenen en/of ketenaansprakelijkheid.

22.10    Indien bij de Opdracht en uitvoering daarvan gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

22.11    Ingeval van een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, of van zijn werknemers of
(niet-)ondergeschikte hulppersonen waarvoor Opdrachtnemer rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.250.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

22.12    Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 22.11 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis -waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de Overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de Overeenkomst die tussen Partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 1.250.000,-.

 

ARTIKEL 23     Overmacht

23.1      Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet-tijdig of niet-volledig kan nakomen als gevolg van een niet aan hem toe te rekenen oorzaak, daaronder begrepen overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Opdrachtnemer of binnen de onderneming van een derde van wiens diensten Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer weer in staat is de Opdracht op de overeengekomen wijze te verrichten.

23.2      Indien Opdrachtnemer binnen een termijn van 60 dagen niet in staat blijkt zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, hebben zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever het recht de Opdracht en/of de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen, zonder dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever gehouden is tot betaling van enige (schade)vergoeding.

23.3      Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het al (af)geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

 

ARTIKEL 24     Geheimhouding

24.1      Partijen verplichten zich over en weer tot absolute geheimhouding jegens derden ter zake van alle hen uit hoofde van de Overeenkomst ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van elkaar, een en ander in de ruimste zin van het woord.

24.2      Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de Programmatuur niet aan derden bekend wordt gemaakt. Het is Partijen bekend dat de Programmatuur en/of (af)geleverde Materialen en/of Informatiedragers vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen bevat. Partijen verbinden zich jegens elkaar deze Programmatuur en/of (af)geleverde Materialen en/of Informatiedragers geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven, behoudens voorzover dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. Iedere Partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

24.3      Het is Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan ter bescherming van de (rechten op) Programmatuur technische maatregelen met betrekking tot de Programmatuur te nemen.

24.4      Opdrachtnemer heeft het recht aan derden bekend te maken dat hij van Opdrachtgever een Opdracht heeft ontvangen, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.

24.5      Het bepaalde in dit artikel blijft onverkort van kracht na het einde van de Overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 25     Retentierecht

25.1      Opdrachtnemer is gerechtigd om de afgifte van zaken van Opdrachtgever of derden uit hoofde van de Opdracht op te schorten tot op het moment dat alle betalingen aan Opdrachtnemer zijn geschied.

 

ARTIKEL 26     Overdracht van rechten en verplichtingen

26.1      Opdrachtnemer is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden, waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Opdrachtnemer uit zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever zal zijn ontslagen. Opdrachtgever geeft nu al voor dan toestemming voor deze overdracht en is verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer alle door Opdrachtnemer voor bedoelde overdracht noodzakelijke geachte (feitelijke) medewerking te verlenen.

26.2      Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden en/of buitencontractuele rechten en verplichtingen aan derden over te dragen of rechten met een beperkt recht (of anderszins) ten gunste van derden te bezwaren.

 

ARTIKEL 27     Toepasselijk recht en forumkeuze

27.1      Op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, leveranties en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer, alle Overeenkomst(en) tussen Partijen en alle verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

27.2      Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing gebracht worden. Indien Partijen niet tot een oplossing komen geldt het bepaalde in artikel 27.3.

27.3      Alle geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn dan wel verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Opdrachtgever die betrekking hebben op automatiseringstechnische aangelegenheden worden beslecht in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd in Den Haag. Tevens is van toepassing het Minitrialreglement van deze Stichting. Alle overige geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn dan wel verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Opdrachtgever worden in eerste instantie uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

ARTIKEL 28     Deponering algemene voorwaarden

28.1      Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 32055081.

 

s’-Hertogenbosch, juli 2014

Terug naar Voorwaarden & SLA